02-01-2017

Cloud - fundamentet for den digitale tidsalder

Teknologi har allerede skabt vækst og omvæltninger for mange virksomheder: Veeva Systems indenfor biovidenskab, Opower i energisektoren og Guidewire i forsikringsbranchen har alle med cloud-applikationer etableret sig som nogle af de hurtigst voksende teknologivirksomheder i det sidste årti.

 

Hotels.com, Airbnb og TripAdvisor er alle sammen i hotel- og rejsebranchen uden at eje fast ejendom eller fysiske kontorer, Uber er i taxa-branchen uden at eje en eneste bil, Just Eat er i fødevareindustrien uden at fremstille mad, Facebook er i mediebranchen uden at skabe indhold, Alibaba og eBay er i detailhandlen uden noget lager, og Spotify er i musikindustrien uden at skabe musik. Alle har med udgangs­punkt i innovativ brug af it-teknologi skabt sig en unik førerposition inden for deres respektive brancher.

I dag står it-chefer verden over både med de klassiske it-udfordringer og et væld af nye digitale muligheder og trusler. Den omsiggribende digitalisering rejser mange spørgsmål om strategi, teknologi, organisatoriske forandringer og meget mere.

I denne tredje it-æra skal it-ledelsen ikke bare fokusere på de fortsatte krav til øget effektivitet, vækst, forandring og transformation. De skal samtidig kunne håndtere en overgang til et fundamentalt anderledes it-paradigme. Illustrationen ovenfor viser ­nogle af de vigtigste aspekter i en hybrid it-strategi.

 

Artikel: "Smid it'en i skyen og fokuser på forretningen"

Den næste it-æra

For at bygge bro mellem it og forret­ning­en skal virksomhedens it-funktion og -medarbejdere i fremtiden kunne agere broker mellem interne og eks­terne løsninger og dermed medvirke til at implementere en sammenhængende, integreret og bred hybrid it-strategi.

Det kan være en kompleks, kostbar og tidskrævende proces at flytte eksi­sterende opgaver, løsninger og data fra lokale datacentre til cloud-ydelser. Nogle typer it-opgaver såsom fildeling, kontorpakker, social software og CRM kan i princippet flyttes til cloud-miljøet uden de store problemer, men når det kommer til mere skræddersyede opgaver, skal it-organisationen ændre eller omskrive programmer og løsninger for at kunne flytte dem til cloud-miljøet. Derfor ser man sjældent et 100% skift fra at drive alt it selv, til at flytte det hele ud i skyen. Derfor bliver ­løsningen næsten altid et hybrid it setup, enten i en overgangsfase eller som en ­permanent løsning.

It-ledelsen skal arbejde tæt sammen med virksomheden øvrige ledelse for at imødekomme og servicere de eksterne kunder i fællesskab. På den måde kan it-afdelingen og forretningen hurtigere reagere på forandringer i markedet, især i dag, hvor markedsændringer primært drives af den eksplosive digita­lisering. Med de voldsomme ændringer og udfordringer, som følger med consumerization, BYOD, cloud computing, IoT, mobile betalingsløsninger og Big Data bør it-afdelingen derfor se sig selv som en partner til virksomheden, ikke en leverandør.

Den bimodale it-strategi og ­-organisation

Bimodal it er en strategi, som mange virksomheder er nødt til at indføre for at fremskynde innovation og dermed hono­rere nye, øgede krav fra både markedet og virksomheden selv. Ifølge Gartner vil 75 procent af it-organisationerne i 2017 være bimodale på den ene eller den anden måde.

Bimodal it strukturerer og organiserer it-afdelingen i to forskellige ”spor”, så it-afdelingen i modsætning til i dag hurtigt kan levere forretningsværdi. Bimodal it er en balancegang, hvor man kombinerer den traditionelle it-afdelings styrke inden for robust og forudsigelig drift med it-innovation og udnyttelse af nye teknologier som fx cloud computing, som en forudsætning for digitale forandringer.

Risikoen ved ikke at blive bimodal er ret åbenlys. Der skabes grobund for skygge-it i virksomheden,og de digitale aktiver kan bringes i fare, fordi de håndteres og administreres udenfor it-afdelingen, og der derfor sjældent er styr på governance, backup og it-sikkerhed. Det vil også resultere i en manglende sammenhæng i organisationen, da aktiver og kompetencer ikke kan udnyttes på tværs af virksomheden. Omvendt vil en vellykket implementering af bimo­dal it øge virksomhedens digitale konkurrenceevne. Det er helt centralt at kunne køre parallelt i begge spor for at sikre, at der leveres it-værdi på både kort og lang sigt, og at der foregår et åbent samarbejde i virksomheden.

Skygge-it som et fænomen, der skal håndteres

Med ”skygge-it” menes, at it-ydelser indkøbes og håndteres uden for it-afdelingen og derfor sjældent anerkendes af it-afdelingen. Skygge-it kan blive et stort problem, som i visse tilfælde underminerer it-afdelingens evne til at levere sikre, effektive og koordinerede it-ydelser.

Cloud-baserede løsninger medvirker til at transformere it- og forretningsverdenen, og it-ledelsen skal derfor ikke kun se skygge-it som en trussel, men derimod som en mulighed for at få de ansatte til at identificere, hvilke programmer og ydelser de ønsker at bruge. Derefter kan it-afdelingen godkende de ønskede programmer/services, der er populære og virksomhedsparate.

I dag kan virksomhederne vælge mellem over 10.000 cloud-ydelser, men under 10 % af disse cloud-ydelser opfylder de normale virksomhedsstandarder med hensyn til sikkerhed, identitetskontrol og dataretslig beskyttelse. Derfor skal it-afdeling og ledelse ind over.
 
I cloud-æraen er it-afdelingen ikke længere ansvarlig for den fysiske infrastruktur eller for applikations­styring, men det er stadig it-afdelingen der har ansvar for sikkerhed og korrekt håndtering af virksomhedernes digitale aktiver. I stedet for at sige nej eller blokere adgangen (det har vist sig, at medarbejderne altid finder en udvej), bør it-afdelingen snarere støtte disse initiativer og samarbejde med virksomheden om at finde en løsning med en fornuftig balance mellem innovation og produktivitet på den ene side, og risiko på den anden.

DevOps – den nye åbenbaring

DevOps er en forkortelse for Development and IT Operations (Udvikling og it-drift) og er en softwareudviklings­metode med fokus på kommunikation, samarbejde, automatisering og tæt integration mellem udviklerne og it-­afdelingen.

I et DevOps-miljø er tværgående funktionalitet, fælles ansvar og tillid i højsædet. Med DevOps udvides de fleksible softwaremetoders løbende udviklingsmål, så de også omfatter kontinuert integration og release. For at imødekomme de hyppige releases indebærer DevOps også automatise­ring af ændrings-, konfigurations- og releaseprocesserne.

Cloud-miljøet giver virksomhederne mulighed for at anvende DevOps til hyppige eksperimenter, da de kan udvikle, implementere og forbedre både ydelser og løsninger. Det er muligt at sammensætte ressourcer, når behovet melder sig, så organisationen lynhurtigt kan eksperimentere samt udvikle og udrulle nye tiltag.

Med moderne cloud-applikationer er meget af det, der engang blev betragtet som infrastruktur, nu en del af selve softwarekoden. Virksomheder som Google, Amazon, Facebook og Twitter er kendt for at udføre implementeringer, nye releases af software og dermed løsninger, flere gange om dagen. Med så hyppige implementeringer er virksomhederne nødt til at sikre, at de ikke ødelægger noget, der allerede fungerer. Hele DevOps er derfor indrettet til at sikre hyppige implementeringer med en meget lav fejlprocent.

Mange eksisterende værktøjer er ikke udviklet til at understøtte både udviklings- og driftskrav i en enkelt funktionskæde, så de kan imødekomme krav fra teknik-, drifts- og DevOps-teams. Selvom DevOps lægger vægt på samarbejde og integration, skal man som virksomhed samtidig holde øje med andre automatiseringsværktøjer, der kan udnytte en stadig mere programmerbar og dynamisk infrastruktur ud fra et livscyklusperspektiv. Versionskontrol og automatisering af de hyppige software releases er to af de mest effektive fællesværktøjer, men der er mange flere, fx konfigurationsstyring, ticketing systemer, overvågning og provisionering.

Der er mange fordele ved DevOps-­tilgangen, såsom øget implementerings­hyppighed og kortere leveringstid, hvilket kan medføre hurtigere time-­to-market og øget værdi.

 

Læs mere om cloud her

Implementering af en hybrid cloud strategi

Hybrid cloud defineres som ­koordineret anvendelse af cloud-ydelser blandt udbydere i den private sektor, i den offentlige sektor og i fællesskaber eller mellem interne og eksterne ­cloud-ydelser.

It-afdelingens fremtid bliver derfor også at koordinere og integrere både interne og eksterne cloud-ydelser som allerede beskrevet. Den hybride cloud-tilgang gør det muligt at anvende og kombinere mange forskellige ydelser og teknologier, som virksomhedens forskellige forretningsområder efterspørger/kræver.

Hybride cloud-miljøer er ofte et skridt på vejen mod en fremtid, hvor alt drives som cloud computing, hvilket vil føre til et marked hvor det er muligt at købe og sælge kapacitet. Væksten i hybrid cloud computing vil også betyde, at virksomhedens it-afdeling bør fokusere mere på implementering af en Cloud Management Platform for at kunne håndtere administrationen af hybrid cloud computing.

Med en hybrid cloud-strategi optimeres omkostninger og ydeevne med den bedst mulige kapacitet, ligesom den finansielle fleksibilitet og forhandlingsposition styrkes.

It-afdelingen skal gøre sig fortjent til at levere it

Den digitale tidsalder byder på både muligheder og udfordringer for it-ledelsen. For at udnytte disse muligheder skal it-direktører og -chefer udvise digitalt lederskab og levere forretningsorienterede it-ydelser på en meget hurtigere og langt mere fleksibel måde end før i tiden.

Ledelse og medarbejdere i virksomhedens it-afdeling bør ikke tage for givet, at de er den primære leverandør af virksomhedens it-ydelser. I fremtiden skal it-afdelingen nemlig gøre sig fortjent til at levere og drive it-ydelser som en del af en implementeret hybrid it-strategi.

Ifølge John Chambers, Ciscos admini­strerende direktør igennem 20 år, vil over en tredjedel af dagens virksomheder ikke overleve de næste 10 år. De virksomheder, der kommer til at overleve, er dem, der har modet, viljen og evnerne til at transformere sig til nye digitale, ­teknologiske versioner af sig selv. Mange virksomheder vil ikke lykkes med den opgave.