Laddar meny
netværkskonsulent

SKI 02.22: It-drift

Med den frivillige rammeaftale på it-drift (aftale 02.22) kan det offentlige købe standard it-drift, og som noget nyt indeholder aftalen også cloud-drift, som ikke tidligere har været udbudt på en rammeaftale i Danmark.

Ikrafttrædelse: 25. august 2014
Udløb: 24. august 2018
Forlængelse: Ingen
Leverandører: Flere

På aftalen kan du købe alle væsentlige driftsydelser, herunder kapacitet, applikationsdrift, mail- og databasedrift samt drift af slut-brugerenheder. Det betyder at du opnår den fleksibilitet, som kræves for at du kan købe it-drift både med en eneleverandør- og en flerleverandør-strategi.

Aftalen er opdelt i disse to delaftaler

  • Delaftale 1: Cloud-drift
  • Delaftale 2: Standard-drift

Datasikkerhed

Der er ved udarbejdelsen af rammeaftalen taget højde for datasikkerhed, idet leverandørerne både skal overholde ISO27001 standarden og persondataloven m.m. Det er tillige muligt at indgå yderligere aftaler, der sikrer at cloud-data ikke forlader Danmark eller EU.

Gode priser

Aftalen er bygget op således, at leverandørerne  har indmeldt deres rabatsatser for hardware-tunge ydelser. Du sikres dermed, at en del af de prisfald, der kan forventes på it-hardware, kommer dig til gode.
Leverandørerne har ligeledes har meldt ind med rabatsatser for de tre options-år. Du vil dermed opnå mulighed for effektiviseringsrabatter på drifts- omkostningerne i takt med at driften bliver mere effektiv i leveringsaftalernes sidste år. Endelig omfatter aftalen faste priser på transition således,  at du kan opnå budgetsikkerhed i forbindelse med et eventuelt leverandørskifte.

Sortiment

Aftalens sortiment rummer mulighed for fuldstændig outsourcing samt hybridløsninger, hvor dele af driften insources eller købes på en anden aftale. Aftalen omfatter alle væsentlige driftsydelser, herunder kapacitet, applikationsdrift, mail- og databasedrift samt drift af slutbrugerenheder.
Aftalen indeholder derfor den fleksibilitet, som kræves for at du som offentlig indkøber af it kan købe it-drift både med en eneleverandør- og en flerleverandør-strategi. Med aftalen kan du dermed få dækket hele dit it-drift behov.

Brug af aftalen

Aftalen er nem at anvende, idet du som hovedregel tildeler direkte til leverandørerne på baggrund af laveste pris. Hvis du har væsentlige ændringsønsker til SLA, bod eller sikker- hed, særlige behov ved komplicerede transitionsydelser samt medarbejderoverdragelser, skal du gå i miniudbud blandt leverandørerne. Herved har du mulighed for at opnå endnu lavere priser.

Tildelingen er gennemført til ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”. Vurderingen af de enkelte tilbud er foretaget på baggrund af underkriterierne ”Pris” og  ”Sortiment”.

På delaftale 1 har pris vægtet 65 % og sortiment 35 %, mens de to underkriterier på delaftale 2 har vægtet 50 % hver.

Du kan indgå leveringsaftaler på 3 år med optioner om forlængelse i 3 x 1 år.

Kunden har, lige som på 02.19, mulighed for at opkræve bod, såfremt leverandøren ikke over- holder de aftalte/anførte SLA. Nærmere vilkår for BOD er angivet i “Bilag C Leveranceaftale”, som er indeholdt i zip filen “Leveringsaftale inkl. bilag” under aftaledokumenter.

Atea perceived better if you update your browser. Here you will find a new version of Internet Explorer