Indkøbskurv

Kurven er tom

Chat
lukket
Der er ingen ledige medarbejdere på chatten
Har du brug for hjælpe? Kontakt venligst vores kundeservice.
Ny kunde
Chat
lukket
Der er ingen ledige medarbejdere på chatten
Har du brug for hjælpe? Kontakt venligst vores kundeservice.
Ekskl. Moms

Ateas Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem Atea A/S, CVR-nr. 25 51 14 84, Lautrupvang 6, 2750 Ballerup og koncernforbundne selskaber ("Atea") og Køber, uanset hvor Køber er hjemmehørende, og samtlige anskaffelser kategoriseres som Handelskøb, hvorfor Købelovens deklaratoriske bestemmelser er fraveget som følge af nærværende betingelser.

For visse kontrakttyper kan gælde supplerende betingelser, sådanne betingelser skal have forrang, såfremt disse afviger fra nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser. Ved uoverensstemmelse mellem nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser og Købers almindelige betingelser er nedennævnte betingelser gældende, med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. Atea er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til koncernforbundet selskab.

1. AFTALEGRUNDLAG OG BESKRIVELSER

1.1. Atea tager forbehold for angivelser af fejlagtige priser på produkter. Priser på produkter er således angivet uden forbindtlighed, jf. Aftalelovens § 9. En afgiven ordre er først bindende for Atea, når Køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse eller ved levering. En ordre optages til den på tidspunktet for Ateas ordrebekræftelse gældende pris. Såfremt ordrebekræftelsen afviger fra Købers ordre, og Køber ikke vil acceptere disse ændringer, skal Køber inden 8 dage meddele dette til Atea. I modsat fald gælder Ateas ordrebekræftelse.

1.2. Tilbud afgivet af Atea er kun bindende for Atea, såfremt overensstemmende accept er modtaget hos Atea inden 8 dage efter, at tilbuddet er afgivet til Køber.

1.3. Et tilbud/en ordrebekræftelse fra Atea vedrørende varer, som ikke findes på eget lager, er afgivet med forbehold for muligheden for fremskaffelse af pågældende varer. Såfremt varerne ikke kan fremskaffes, kan Atea tilbagekalde/annullere det afgivne tilbud/den afgivne ordrebekræftelse uden, at dette berettiger Køberen til at rejse krav af nogen art.

1.4. Oplysninger fra Atea eller en af Ateas forretningsforbindelser vedrørende produkters anvendelighed, vægt, dimensioner, kapacitet og tekniske data i kataloger, brochurer, prospekter, annoncer og lignende, er alene at betragte som omtrentlige og kan ikke anses som tilsikrede, og Atea bærer ikke ansvaret for, at det leverede opfylder Købers behov eller anvendelsesformål. Atea bærer alene ansvaret herfor, hvis Køber har krævet dette, og det er accepteret af Atea. Atea tager forbehold for konstruktions- og/eller designændringer før leveringstidens indtræden og under forløbet af flere leveringer.

1.5. Kræver produkter særlig beskrivelse med henblik på installation, tilslutning, drift og/eller vedligeholdelse, vil Atea forsyne Køber med sådanne beskrivelser senest på leveringstidspunktet. Atea kan foreskrive, at sådan beskrivelse behandles fortroligt. Atea er ikke forpligtet til at udlevere kildekoder.

1.6. Atea forbeholder sig ret til at udskifte dele af en leverance med dele af samme kvalitet som de oprindelig aftalte, såfremt Køber skriftligt informeres om sådanne udskiftninger, når der er tale om leverancer, hvor det ikke i almindelighed er afgørende for Køber, om produktet er fra den ene eller anden producent. Atea er i øvrigt berettiget til at foretage mindre ændringer i leverancer, hvor det skønnes teknisk nødvendigt.

2. OMFANG AF YDELSER

2.1. Såfremt aftalen omfatter standardsoftware eller softwareudvikling foretaget af Atea specifikt til Køber, opnår Køber en ikke-overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til den software, der er anført i aftalen. Brugsretten er begrænset til det i aftalen angivne antal samtidige brugere, og såfremt dette ikke er angivet, gælder brugsretten kun for det udstyr, som softwaren ved leveringen er installeret på. Softwaren skal anvendes i overensstemmelse med instruktionerne i instruktionsbøger og lignende materiale. Køber må ikke kopiere softwaren og/ eller dokumentationsmaterialet og må ikke foretage ændringer i softwaren uden forudgående samtykke fra Atea. Såfremt Køberen foretager eller lader foretage ændringer i softwaren, bærer Køber selv det fulde ansvar for ændringerne.

2.2. Atea kan tilbyde Køber at installere det leverede i overensstemmelse med producentens retningslinjer. For sådan installation beregnes de af Atea til enhver tid gældende timesatser. Ateas installation udskyder ikke tidspunktet for risikoens overgang eller forfaldsdagen for betaling for de leverede produkter.

2.3. For serviceydelser, herunder rådgivning etc. fra Atea til Køber, beregnes de hos Atea til enhver tid gældende timesatser. Transportomkostninger og øvrige udlæg beregnes særskilt.

2.4. Serviceydelser ydes under forudsætning af, at produkterne er korrekt installeret, og der ikke er foretaget ændringer i disse. Såfremt der er indgået aftale om beredskabsservice, må Køber kun foretage ændring i produkterne efter aftale med Atea. I modsat fald beregner Atea serviceydelser på ændrede produkter særskilt efter gældende takster.

3. PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG ATEAS EJENDOMSFORBEHOLD

3.1. Ateas priser er fastsat inkl. emballage og told for Danmark, men ekskl. pakning, transport, moms og eventuelle andre afgifter. Atea er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition, forsendelse, installation og levering. For ordrer under og over 1.000 kr. beregnes et ekspeditions- og forsendelsesgebyr i Danmark på henholdsvis 139 kr. og 99 kr. Der beregnes særskilt miljøhåndteringsgebyr for leverancer på palle.

3.2 Atea er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder. For produkter omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel, er Køber pligtig til at svare moms efter de til enhver tid gældende regler, hvorfor Atea ikke opkræver moms for disse produkter. De omfattede produkter fremgår tydeligt og separat på Ateas faktura til Køber med påtegning om "omvendt betalingspligt, køber afregner momsen" eller tilsvarende. . Omvendt betalingspligt for moms omfatter mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tabletpc'er og bærbare computere. Såfremt det efterfølgende skulle visse sig, at de solgte produkter ikke er omfattet af omvendt betalingspligt forbeholder Atea sig ret til at efteropkræve moms på solgte produkter. Køber indestår overfor Atea for, at momsen afregnes efter gældende regler.
3.3. Atea er berettiget til indtil og med leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt og forsikringssatser eller andre forhold, som ligger udenfor Ateas kontrol. Forøges Ateas omkostninger som følge af Købers forhold, kan Atea kræve godtgørelse herfor.

3.4. Forfaldsdagen indtræder ved levering, medmindre anden forfaldsdag er accepteret af Atea. MORARENTER: Betaler Køber ikke rettidigt, tilskriver Atea renter fra fakturaens forfaldsdato med 1,8 % pr. påbegyndt måned. Atea kan kræve godtgørelse for udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen. Købers pligt til at betale rettidigt består, selv om Køber reklamerer, alternativt skal Køber deponere købesummen ved reklamation. Køber er altid forpligtet til at betale rettidigt for den del af leverancen, der ikke reklameres over. Køber er ikke berettiget til at modregne. Skal betaling præsteres i rater, forfalder den fulde restgæld til indfrielse, såfremt Køber helt eller delvist er i mora med en rate.

3.5. Såfremt Køber ikke betaler rettidig, eller Atea ikke modtager tilfredsstillende kreditoplysninger om Køber, er Atea berettiget til at standse leveringer, indtil der sker forudbetaling eller sikkerhedsstillelse. Sker forudbetalingen eller sikkerhedsstillelse ikke inden en af Atea fastsat frist, er Atea berettiget til at hæve aftalen.

3.6. I tilfælde af, at Atea vælger at hæve aftalen som følge af Købers misligholdelse, er Atea som minimum berettiget til et vederlag svarende til 30 % af den aftalte pris for ydelserne, medmindre større skade er lidt.

3.7. EJENDOMSFORBEHOLD: Atea forbeholder sig ejendomsretten til det leverede, indtil fuld betaling er præsteret. Ved tilbagetagelse skal Køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, som Atea måtte blive påført.

3.8 Atea er, såfremt Køber ønsker papirfaktura, berettiget til et faktureringsgebyr på DKK 35,00 + moms, som påføres alle papirfakturaer.
Såfremt Køber ønsker at modtage faktura elektronisk eller via mail og undgå gebyret, skal meddelelse herom sendes til debitorafdelingen hos Atea på debitor@atea.dk

4. OVERGANG, LEVERINGSTID, FORSINKELSE OG KØBERS MISLIGHOLDELSESBEFØJELSER

4.1. Det solgte leveres ab Ateas lager eller Ateas leverandørs lager i Danmark efter Ateas afgørelse.

4.2. Levering foretages snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos Ateas underleverandører. Atea er således berettiget til at foretage successiv levering og fakturering. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når Atea forinden udløbet har afsendt det leverede, eller dette står til rådighed for Køber. Såfremt Køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede, forlænges leveringstiden med det tidsrum, som ændringen eller supplementet betinger.

4.3. Foreligger der forsinkelse fra Ateas side, og ønsker Køber at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende, skal Køber, inden to dage efter forsinkelsen er indtrådt, give Atea et rimeligt varsel til at foretage levering. Udløber dette rimelige varsel uden, at levering er foretaget, kan Køber hæve aftalen. Har Køber ikke inden to dage efter forsinkelsens indtræden givet Atea et rimeligt varsel, foreligge der ikke forsinkelse, idet Atea skal foretage levering snarest muligt. Med hensyn til Ateas begrænsede ansvar ved forsinket levering og mangler henvises til bestemmelsen i pkt.6.

5. REKLAMATION, MANGLER, PRODUKTANSVAR OG BEGRÆNSNING AF PRODUKTANSVAR

5.1. Det leverede er alene undergivet Ateas underleverandørers eller producenters garantier, garantiperioder og reklamationsfrister og vilkårene herfor. Atea giver ingen selvstændige garantier eller rettigheder i øvrigt for det leverede.

5.2. Køber er forpligtet til at undersøge det leverede ved modtagelsen. Såfremt Køber konstaterer eller burde have konstateret, at det leverede lider af mangler, skal Køber straks og inden 5 dage skriftligt gøre manglen gældende. Reklamerer Køber ikke rettidigt, bortfalder Købers ret til at gøre manglen gældende. Fristen gælder ligeledes ved reklamationer over serviceydelser mv.

5.3. En mangel anses ikke at foreligge, såfremt Køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra Atea eller Ateas underleverandører, eller såfremt Køber eller tredjemand uden Ateas samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i det leverede.

5.4. Ved begrundet og rettidig reklamation er Atea efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning indenfor rimelig tid. Såfremt Atea foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er Køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. Atea er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer i overensstemmelse med dette punkt 5.4.
Konstaterer Atea, at en vare, der reklameres over, er mangelfri, er Atea berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af Atea i den forbindelse. Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan Køber alene hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag. Med hensyn til Ateas begrænsede ansvar ved forsinket levering og mangler henvises til bestemmelsen i pkt. 6.
5.5. Solgte produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig returaftale med Ateas salgsafdeling. Af returaftalen fremgår, hvilke produkter der kan returneres, deres beskaffenhed, samt til hvilken pris produkterne krediteres. Køber forpligter sig til at vedlægge en kopi af returaftalen i hvert kolli, der returneres. Atea forbeholder sig ret til at tilbagesende produkter, hvor der ikke er vedlagt returaftale. Al returnering sker for Købers regning og risiko.

5.6. Køber kan alene hæve aftalen for den del af den samlede leverance, der er forsinket, herunder ved force majeure, eller lider af mangler.

6. ATEAS ANSVARSFRASKRIVELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

6.1. Atea er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, goodwill, manglende eller ikke opnåede økonomiske fordele og målsætninger, produktionstab, tab af data, tab som følge af at Ateas leverancer ikke kan benyttes som forudsat, eller tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes. Ateas erstatningsansvar er begrænset til forhold, der udgør grov uagtsomhed.

6.2. Ateas ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25 % af det beløb, Køber har erlagt for produktet eller ydelsen, hvorpå kravet baseres, og kan maksimalt udgøre DKK 250.000.

6.3. Atea er ikke ansvarlig for tingskade, herunder skade på bygninger, opstået som følge af defekt ved det solgte produkt. Atea er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori Ateas produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af Købers produkter indgår. Atea fraskriver sig således i videst muligt omfang og i overensstemmelse med præceptiv dansk ret, produktansvar og ansvar mellemhandler. I den udstrækning Atea måtte blive pålagt et produktansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Atea skadesløs i samme omfang, som Ateas ansvar er begrænset.

7. TVISTER

7.1. Tvister i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret, dog undtaget dansk rets lovvalgsregler. Værneting for retssag anlagt af Køber mod Atea er Ateas hjemting. Værneting for retssag anlagt af Atea mod Køber er Ateas hjemting eller Købers almindelige hjemting, efter Ateas valg.

Kreditkortbetaling for gæster

Er du på eSHOP via gæstelogin, dvs. uden at være oprettet som fast kunde hos Atea, gælder:

1. Du kan betale med kreditkort uden være oprettet som kunde og bruger i eSHOP med personligt login. Det betyder, at du efterfølgende ikke kan finde din ordrehistorik på eSHOP. Det er derfor en god idé at printe kvitteringen ud. Bemærk, at du også får kvitteringen pr. e-mail til den e-mailadresse, du angiver ved leveringsoplysninger.
Ønsker du at blive oprettet som fast kunde hos Atea, skal du kontakte Ateas SMB afdeling på smb-salg@Atea.com.

2. Har du en særlig leveringsadresse forskellig fra den, du angiver på siden Leveringsoplysninger (som også er dine normale firmaoplysninger), kan du angive den i kommentarfeltet umiddelbart før, du går til betaling.

3. Levering sker altid som samlet levering for gæstebrugere, der betaler med kreditkort.

4. Bemærk! Atea handler ikke med private. Derfor godtager Atea heller ikke privatkøb hos vores kunders medarbejdere i den ene eller den anden form.

Særlige vilkår iøvrigt ved betaling med kreditkort

For kunder, der kan betale med kreditkort på eSHOP gælder særlige vilkår ud over Ateas almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Gebyr: For hver betaling, der foretages med kreditkort tillægges et transaktionsbegyr.

Transaktionsbebyret udregnes forskelligt alt efter korttype og ordrestørrelse (i henhold til PBS International– sehttp://www.betaling.dk/forret/priser.htm for yderligere information)

Dankort og Visa/Dankort:

Prisen består af et fast beløb på 1,45 kr. pr. transaktion plus 0,10 % af købsbeløbet.

eDankort:

Prisen består af et fast beløb på 1,45 kr. plus 0,3 % af transaktionsbeløbet.

(Læs mere om eDankort her http://www.betaling.dk/forret/edankort/index.htm)

MasterCard og Visa Electron: 

Betaling for transaktioner foretaget med danske MasterCard samt Visa Electron udgør en basisafgift på 1,25% af købsbeløbet, dog minimum 1,95 kr. pr. transaktion.

Udenlandske kort:

Betaling for transaktioner foretaget med udenlandske kort udgør en serviceafgift på op til 5,75% af købsbeløbet, dog minimum 1,95 kr. pr. transaktion.

Aflevering i fremmed valuta:

Når du betaler med dit MasterCard, Visa, Visa Electron eller JCB sker det normalt i DKK. Du kan godt betale i fremmed valuta f.eks. i USD, EUR eller andre valutaer.

Ved afregning i DKK af transaktioner leveret i dagligt noterede europæiske valutaer anvendes Nationalbankens kurs på afregningsdagen mod betaling af 0,66% og 1,35% for øvrige dagligt noterede valutaer.

Sikkerhed:

Atea benytter Altapay til at håndtere transaktionen mellem kunden og Atea A/S.

Dette sikrer det højeste sikkerhedsniveau, og ved kreditkortbetaling er al kommunikation således krypteret og foretages gennem Altapay. Kommunikationen er ligeledes certificeret af PBS.