Spring til indhold
En vigtig del af vores engagement er at bedrive et effektivt miljøarbejde, hvor vi arbejder på at reducere vores miljøpåvirkning ved at levere bæredygtige it-løsninger. Vi stræber efter at opfylde vores medarbejderes, kunders, leverandørers og samarbejdspartneres forventninger om at tage et aktivt ansvar for miljøet.

Baggrunden for Ateas miljøarbejde

Atea koncernen har valgt at kortlægge de miljømæssige påvirkninger, der er væsentlige at have fokus på, for at reducere den samlede CO2 mængde, der udspringer fra vores kunder. Arbejdet har udmøntet sig i de 2 koncepter GoitLoop og GoitGreen samt Ateas Carbon Footprint Rapport, der viser på hvilke områder Atea belaster miljøet mest. Yderligere har arbejdet med at udvikle forretningsprocesserne bidraget til den samlede kortlægning af Ateas miljøpåvirkning, samt valg af kriterier for de væsentligste miljøpåvirkninger:

 • Alt det vores kunder sætter strøm til
 • Vores egen adfærd som indebærer udledning af CO2
 • Vores lejemåls miljømæssige påvirkning

 

 

I Atea baserer vi vores miljøpolitik på følgende:

 • Vi vil overholde krav i gældende lovgivning
 • Vi vil tilslutte os de førende standarder og rapporteringer
 • Vi vil vejlede vores kunder i at vælge produkter, ydelser og services, hvor kunden kan opnå en synlig miljøgevinst
 • Vi vil være åbne og imødekommende over for leverandører, der lancerer nye miljøvenlige produkter og ydelser
 • Vi vil til stadighed arbejde på at reducere vores CO2 udslip

Vi fokuserer på miljø ved brug af nye lejemål og fornyelse af den eksisterende bygningsmasse.

 

Målsætninger

I Atea Danmark arbejder vi med at sænke vores udledning af CO2. Den primære udledning sker fra bygninger og firmabiler, hvorfor vi ønsker at reducere det overordnede forbrug i perioden 2016-2020.

Det skal ske med baggrund i nedenstående hensigtserklæringer og mål:

 

Hensigtserklæringer

 • It-udstyr til internt brug skal fortsat minimeres ved at genbruge udstyr
 • Atea gennemfører en omfattende energigennemgang af virksomhedens bygninger og udstyr for at identificere mulige energisparende tiltag
 • Atea vælger mere miljørigtige biler som erstatning for de nuværende køretøjer

 

Mål for perioden 2016-2020

 • Atea Danmark skal opnå en samlet CO2-besparelse for el- og varmeforbrug på 10 % pr. medarbejder
 • Atea Danmark skal opnå en samlet CO2-besparelse for el- og varmeforbrug på 10 % pr. kvadratmeter
 • Det samlede brændstofforbrug skal reduceres med 6 % i gennemsnit pr. bil

 

Internationalt anerkendte miljøinitiativer

Atea har derudover valgt at tage følgende initiativer i bestræbelserne på at blive en endnu grønnere og ansvarlig virksomhed:

 

Carbon Footprint rapport

En årlig måling af Ateas carbon footprint. Atea anvender en rapport model, der er baseret på den internationale standard Greenhouse Gas-protokollen, som er det mest udbredte regnskabssystem værktøj til at styre udledningen af drivhusgasser. Dette arbejde foretages i samarbejde med CEMAsys (forhenværende co2focus).

 

Environmental Management System ISO 14001

Alle Atea virksomheder er certificeret i henhold til ISO 14001 miljøledelsessystemet standard.

Mål: Alle Atea lande skal hver især sikre, at alle krav inden for ISO 14001 er opfyldt, og være ansvarlig for en årlig, fortsatte fornyelse af certifikatet, hvorom mere kan ses her.

 

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP anmoder om data på vegne af mere end 475 institutionelle investorer og anvendes af finansielle beslutningstagere i deres investeringer, udlån og forsikring analyse.
Mål: Atea deltog for første gang i 2009 og modtog kvittering for gode resultater på Carbon Disclosure Leaders Index, hvilket vi naturligvis ønsker at forbedre endnu mere i de kommende projekt.

 

FNs Global Compact (GC)

GC er et strategisk politisk initiativ for virksomheder, der er forpligtet til at tilpasse deres aktiviteter og strategier med ti universelt accepterede principper for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Ved at støtte FNs Global Compact støtter Atea også ILO's 8 grundlæggende konventioner, som delvis danner grundlag for principperne i Global Compact.

 

Mål: Atea skal hvert år aflægge rapport om fremskridt og aktiviteter. Som en del af IKT-sektoren Atea har særlig fokus på principperne for miljø samtidig med, at vi naturligvis støtter de øvrige principper. Yderligere information omkring Global compact findes her: www.unglobalcompact.org

 

Miljøkoncepter

GoitGreen
GoitGreen giver inspiration til, hvordan it-organisationen kan nedsætte sit CO2-udslip ved at vælge de rigtige løsninger, produkter, it-politik, indkøbspolitik mv.

GoitLoop
GoitLoop er Atas recyclingkoncept, hvor it-udstyr kan blive videresolgt til nye brugere, hvilket er den mest miljøvenlige måde at behandle brugt it-udstyr på. Det udstyr, som ikke længere er funktionsdygtigt eller egnet til videresalg, bliver skrottet miljørigtigt. Desuden ønsker Atea at nedbringe sit eget CO2-udslip og laver derfor en årlig måling af CO2-udslip. Målingen følges naturligvis op med nye indsatsområder, så Atea år for år skærer ned på sin miljøpåvirkning.